COVID-19aren aurkako prebentzio eta babeserako neurriak eta protokoloak Euskadin egingo diren haur eta gazteen aisialdiko eta denbora libreko jardueretan aplikatzeko

Medidas y protocolos para la prevención y protección ante el COVID19 para su aplicación en actividades de ocio y tiempo libre infantil y juvenil que se desarrollen en Euskadi

OSTEGUNA
EKAINAK 25

JUEVES
25 JUNIO

18:00

COVID-19aren aurkako prebentzio eta babeserako neurriak eta protokoloak
Euskadin egingo diren haur eta gazteen aisialdiko eta denbora libreko jardueretan aplikatzeko

Medidas y protocolos para la prevención y protección ante el COVID19
para su aplicación en actividades de ocio y tiempo libre infantil y juvenil que se desarrollen en Euskadi

EDUKIAK


 1. COVID-19aren AURREAN PREBENTZIOAREN ALDERDI OROKORRAK

 2. JARDUERA COVID-19RA EGOKITZEKO PLANA

  1. Nor da plana garatzeko arduraduna?

  2. Nori helarazi behar zaio? Noiz?

  3. Plana egiteko orduan kontuan izateko alderdiak:

  4. Transmisioa: kontrola eta prebentzioa.

  5. Nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalak betetzea.

  6. Arrisku-taldeak eta desabantaila sozialean dauden taldeak babestea.

  7. Jardueretan parte hartzeko izen-ematea.

  8. Jarduera presentzialak egokitzea eta berrantolatzea.

  9. Begiraleak, jardueran parte hartzen duten taldeen arduradunak diren aldetik.

  10. Parte-hartzaileen joan-etorriak, eta parte-hartzaileak jasotzea eta entregatzea.

  11. Jarduera gauzatzeko eskakizunak.

  12. Segurtasuneko eta higieneko oinarrizko ekipamenduak, parte-hartzaileentzat, begiraleentzat eta profesionalentzat.

  13. Neurri espezifikoak langileentzat.

 3. PREBENTZIOKO ETA JARDUTEKO PROTOKOLOA, COVID-19 GAITZAREKIN KUTSATZEKO ARRISKUA DAGOENEAN EDO KUTSATUTAKOAN

  1. Nor da plana garatzeko arduraduna?
  2. Nori helarazi behar zaio? Noiz?

  Prebentzio-neurriak

  Jarduketa, covid-19 gaitzaren kasu positiboren bat hautemanez gero jardueran

 4. PARTE-HARTZEARI, INFORMATZEKO BETEBEHARRARI ETA BAIMEN INFORMATUARI BURUZKO BALDINTZAK ONARTZEA

  1. Nor da plana garatzeko arduraduna?
  2. Nork sinatu behar du? Noiz?

  Parte-hartzeari, informatzeko betebeharrari eta baimen informatuari buruzko baldintzak onartzea

 5. EREDUA

 6. NAHITAEZKO HIGIENE- ETA PREBENTZIO-NEURRI PERTSONALAK

  1. Nor da honen garapenaren arduraduna?
  2. Nork inplementatu beharko ditu?

  Jarduerak iraun bitarteko prebentzio-neurriak parte-hartzaileentzat

  Segurtasun-neurri espezifikoak begiraleentzat, antolatzaileentzat eta langileentzat

  Segurtasun- eta higiene-protokoloei buruzko informazioa erabiltzaileentzat, tutoreentzat, begiraleentzat eta profesionalentzat

 7. HIGIENEKO ETA PREBENTZIOKO NAHITAEZKO EKIPAMENDUAK ETA NEURRIAK HAURREN ETA GAZTEEN hezkuntza-AISIALDIKO INSTALAZIOETARAKO

  Kontingentzia-plana eta instalazioen egokitzea, higiene-eskakizunen arabera

  Esposizio-arrisku berezia duten egoeretarako edo jardueretarako neurriak

  Langileentzako eskakizunak

  Aireztapena eta klimatizazioa

  Instalazioen garbiketa

  Hondakinen kudeaketa

  Informazioari buruzko neurri orokorrak

 8. COVID-19ARI BURUZKO GOMENDIO INFORMATIBOAK ETA HEZKUNTZA EZ-FORMALEKO JARDUERAK

CONTENIDO


 1. INTRODUCCIÓN, ASPECTOS GENERALES DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19

 2. PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD AL COVID-19

  1. ¿Quién es responsable de su desarrollo?

  2. ¿A quien se le debe entregar? Y ¿cuándo?

  3. Aspectos a tener en cuenta para la elaboración del plan:

  4. Control y prevención de la transmisión.

  5. Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias.

  6. Protección de los colectivos de riesgo y en desventaja social.

  7. Inscripción en las actividades.

  8. Adecuación y reorganización de las actividades presenciales.

  9. Los monitores y monitoras como responsables de los subgrupos de actividad.

  10. Desplazamientos y entrega y recogida de participantes.

  11. Requisitos para el desarrollo de la actividad.

  12. Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes, monitores, monitoras y profesionales.

  13. Medidas específicas para las personas trabajadoras.

 3. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO O DE CONTAGIO POSITIVO POR COVID-19

  1. ¿Quién es responsable de su desarrollo?
  2. ¿A quien se le debe entregar? Y ¿cuándo?

  Medidas de prevención

  Actuaciones frente a caso confirmado de COVID-19 en la actividad

  Información y documentación de importancia a tener en cuenta

 4. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

  1. ¿Quién es responsable de su desarrollo?
  2. ¿Quién debe firmar? Y ¿cuándo?

  Aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado

 5. MODELO

 6. MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS

  1. ¿Quién es responsable de su desarrollo?
  2. ¿Quién debe implementarlas?

  Medidas de prevención durante el desarrollo de la actividad para los participantes

  Medidas de seguridad específicas para monitorado, organizadores y personal empleado en general

  Información sobre protocolos de seguridad e higiene para personas, usuarias, tutoras, monitoras y profesionales sobre los protocolos de seguridad e higiene

 7. EQUIPAMIENTOS Y MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS PARA INSTALACIONES DE OCIO EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL

  Plan de contingencia y adaptación de las instalaciones en función de requisitos de higiene

  Medidas para situaciones o actividades con riesgo de exposición diferenciada

  Requisitos para el personal

  Ventilación y climatización

  Limpieza de las instalaciones

  Gestión de los residuos

  Medidas informativa generales

 8. RECOMENDACIONES INFORMATIVAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NO FORMAL SOBRE EL COVID-19